AI教程网 - 未来以来,拥抱AI;新手入门,从AI教程网开始......

标签:步进

VANT教程

Vant Stepper 步进器

Vant Stepper 步进器
介绍 步进器由增加按钮、减少按钮和输入框组成,用于在一定范围内输入、调整数字 引入 import Vue from 'vue'; import { Stepper } from 'vant'; Vue.use(Stepper); 代码演...

AI君 3年前 (2020-03-06) 60℃ 5喜欢