AI教程网 - 未来以来,拥抱AI;新手入门,从AI教程网开始......

标签:浮动

CSS教程

CSS Float(浮动)

CSS Float(浮动)
CSS Float(浮动) CSS float 属性定义元素在哪个方向浮动,浮动元素会生成一个块级框,直到该块级框的外边缘碰到包含框或者其他的浮动框为止。 什么是 CSS Float(浮动)? ...

AI君 1个月前 (02-21) 20℃ 0喜欢