AI教程网 - 未来以来,拥抱AI;新手入门,从AI教程网开始......

标签:验收

Ember.js教程

Ember 验收测试

Ember 验收测试
验收测试 使用ember generate acceptance-test创建一个验收测试,比如: ember g acceptance-test login 执行完毕命令之后得到如下文件内容: //tests/acceptance/log...

AI君 5天前 2℃ 0喜欢