标签:li

Javascript手册

Li 对象

Li 对象
HTML DOM Li 对象 Li 对象 Li 对象表示一个 HTML <li> 元素。 访问 Li 对象 您可以使用 getElementById() 来访问 <li> 元素: var x = docu...

AI君 4周前 (02-26) 2℃ 0喜欢

HTML5教程

HTML5 li 标签

HTML5 li 标签
实例 HTML5 <li>标签用于表示文档中列表的项目,在下述例子中,我们分别在有序列表和无序列表中使用了<li>标签。 HTML 两个列表实例: 一个有序列表 (<ol>) 和 一个无序列表 (<...

AI君 4周前 (02-24) 14℃ 0喜欢