AI教程网 - 未来以来,拥抱AI;新手入门,从AI教程网开始......

ECMAScript 逗号运算符

ECMAScript教程 AI君 54℃

逗号运算符

用逗号运算符可以在一条语句中执行多个运算。

例如:

var iNum1 = 1, iNum = 2, iNum3 = 3;

逗号运算符常用变量声明中。

转载请注明:www.ainoob.cn » ECMAScript 逗号运算符

喜欢 (0)or分享 (0)