AI教程网 - 未来以来,拥抱AI;新手入门,从AI教程网开始......

标签:倒计时

VANT教程

Vant CountDown 倒计时

Vant CountDown 倒计时
引入 import Vue from 'vue'; import { CountDown } from 'vant'; Vue.use(CountDown); 代码演示 基本用法 time属性表示倒计时总时长,单位为毫秒 <van...

AI君 4年前 (2020-03-06) 62℃ 6喜欢