AI教程网 - 未来以来,拥抱AI;新手入门,从AI教程网开始......

标签:分割线

VANT教程

Vant Divider 分割线

Vant Divider 分割线
引入 import Vue from 'vue'; import { Divider } from 'vant'; Vue.use(Divider); 代码演示 基础用法 默认渲染一条水平分割线 <van-divider />...

AI君 4年前 (2020-03-06) 56℃ 1喜欢