AI教程网 - 未来以来,拥抱AI;新手入门,从AI教程网开始......

标签:宫格

VANT教程

Vant Grid 宫格

Vant Grid 宫格
介绍 宫格可以在水平方向上把页面分隔成等宽度的区块,用于展示内容或进行页面导航 引入 import Vue from 'vue'; import { Grid, GridItem } from 'vant'; Vue.use(Grid);...

AI君 4年前 (2020-03-06) 56℃ 8喜欢