AI教程网 - 未来以来,拥抱AI;新手入门,从AI教程网开始......

标签:data

PyTorch手册

PyTorch:torch.utils.data

PyTorch:torch.utils.data
class torch.utils.data.Dataset 表示Dataset的抽象类。 所有其他数据集都应该进行子类化。所有子类应该override__len__和__getitem__,前者提供了数据集的大小,后者支持整数索引,范围...

AI君 1年前 (2019-03-28) 127℃ 0喜欢